Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Вовк - Виставка живопису до 100-річчя з дня народження

23.11 - 11.12.2022, Музей Шолом-Алейхема

Доля Олександра Вовка - людини та митця, надзвичайно драматична і водночас сповнена тисячами миттєвостей творчого натхнення, щастя, любові до людей, життя та мистецтва. Талановитий живописець створив багато полотен у всіх жанрах. Крім цього він чудово ілюстрував дитячі книжки та малював бездоганні акварелі.

Готуючись писати велику картину для виставки, Олександр Вовк робив численні етюди та ескізи. Цю традицію він успадкував від своїх вчителів, серед яких був і Олександр Сиротенко - його майбутній тесть.

Сповнені свіжістю безпосереднього враження, твори живописця відображають яскраву красу рідноі природи: осяяні сонцем кримські краєвиди з розкішшю весняного цвітіння та мерехтінням прибережної води, дивні віддзеркалення пагорбів у повільній течії Дніпра та Тетеріва - з невимовною красою річкових берегів.

Іноді здається, що завдяки особливій манері накладання мазків, його картини зроблені з дорогоцінного каміння та благородних металів, а в цілому це створює дивовижну мозаїку на полотні або картоні. Людина стійка, енергійна, емоційна і надзвичайно обдарована, Олександр Вовк усе життя присвятив улюбленій справі, прагнучи втілити в мальовничих творах свою Велику Любов.

Народився Олександр Іванович Вовк 1922 року в Києві у родині столяра-червонодеревника. Він мріяв навчатися у Київській художній школі, але прийшла біда.У вересні 1937 року його батьків було заарештовано. Батько загинув у підвалах НКВС, а мати вислана на Арал. П'ятнадцятирічній хлопець потрапив до спецбудинку для дітей «ворогів народу» у м. Сталіно (нині Донецьк).

Закінчивши навчання, юнак через Київ, де не було вже ані житла, ані родини, поїхав до матері в далеке місто Аральськ. Потім - війна, нелегке фронтове життя, прискорений курс піхотного училища, потім знову на фронт у чині командира піхотного взводу.

Під час Орловсько-Курськоі битви Олександр Вовк отримав тяжке поранення та багато часу лікувався в одному зі шпиталів Казані. За фронтові подвиги молодий офіцер був нагороджений бойовим орденом.

Перші творчі успіхи прийшли до хлопчика в 14 років. У 1936 році його акварель «Дніпро» експонувалась на Всесвітній виставці дитячого малюнка в Нью-Йорку. 1939 року Олександр одержав другу премію на Республіканському конкурсі дитячого малюнка, присвяченому Тарасу Шевченку.

Долі великого українського поета і художника Тараса Шевченка та майбутнього живописця Олександра Вовка з різницею майже в 100 років символічно перетнулися на суворих берегах Аральського моря. Вони обидва малювали зображення одних і тих самих місцин, працювали в наукових експедиціях, що вивчали Аральське море. За кілька років після війни Олександр Вовк ще раз звернеться в своїх творах до образу Тараса Шевченка, присвятивши йому свої великі картини.

В 1944-1950 роках Олександр Вовк навчався у Київському художньому інституті. Своїми кращими вчителями він вважав майбутнього тестя О. Сиротенка, О. Фоміна, Т. Яблонську, М. Іванова. Дипломну роботу захищав в майстерні Олексія Шовкуненка. 1950 року він став членом Спілки художників, брав участь у численних виставках в Україні та за кордоном. Його пензлем створено багато творів, що зберігаються в музеях і приватних колекціях України та зарубіжжя.

. . . .

Oleksandr Vovk - Painting exhibition for the 100th anniversary of his birth

23.11 - 11.12.2022, Sholom-Aleichem Museum

The fate of Oleksandr Vovk - a man and an artist - is extremely dramatic and at the same time full of thousands of moments of creative inspiration, happiness, love for people, life and art. The talented painter created many paintings in all genres. In addition, he wonderfully illustrated children's books and painted flawless watercolors.

While preparing to paint a large painting for the exhibition, Oleksandr Vovk made numerous sketches. He inherited this tradition from his teachers, among whom was Oleksandr Syrotenko - his future father-in-law.

Filled with the freshness of a direct impression, the painter's works reflect the bright beauty of native nature: sunlit Crimean landscapes with the luxury of spring blossoms and shimmering coastal water, strange reflections of hills in the slow flow of the Dnipro and Teteriv - with the indescribable beauty of river banks.

Sometimes it seems that due to the special manner of applying strokes, his paintings are made of precious stones and precious metals, and in general it creates an amazing mosaic on canvas or cardboard. A persistent, energetic, emotional and extremely gifted person, Oleksandr Vovk devoted his whole life to his beloved work, striving to embody his Great Love in his paintings.

Oleksandr Ivanovych Vovk was born in 1922 in Kyiv in the family of a carpenter. He dreamed of studying at the Kyiv Art School, but trouble came. In September 1937, his parents were arrested. The father died in the cellars of the NKVD, and the mother was exiled to the Aral Sea. A fifteen-year-old boy was sent to a special home for children of "enemies of the people" in the city of Stalino (now Donetsk).

After finishing his studies, the young man went to his mother in the distant city of Aralsk through Kyiv, where there was no longer any home or family. Then - the war, difficult life at the front, an accelerated course at the infantry school, then back to the front as an infantry platoon commander.

During the Oryol-Kursk battle, Oleksandr Vovk was seriously wounded and was treated for a long time in one of the hospitals in Kazan. For his front-line exploits, the young officer was awarded a combat order.

The first creative successes came to the boy at the age of 14. In 1936, his watercolor "Dnipro" was exhibited at the World Exhibition of Children's Drawings in New York. In 1939, Oleksandr won the second prize at the Republican competition of children's drawing dedicated to Taras Shevchenko.

The fates of the great Ukrainian poet and artist Taras Shevchenko and the future painter Oleksandr Vovk, with a difference of almost 100 years, symbolically crossed paths on the harsh shores of the Aral Sea. They both painted images of the same places, worked in scientific expeditions studying the Aral Sea. A few years after the war, Oleksandr Vovk will once again turn to the image of Taras Shevchenko in his works, dedicating his large paintings to him.

In 1944-1950, Oleksandr Vovk studied at the Kyiv Art Institute. He considered his future father-in-law O. Syrotenko, O. Fomin, T. Yablonska, and M. Ivanov to be his best teachers. He defended his thesis in the workshop of Oleksiy Shevkunenko. In 1950, he became a member of the Union of Artists, participated in numerous exhibitions in Ukraine and abroad. His brush created many works that are kept in museums and private collections of Ukraine and abroad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin